ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definitie

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en hebben betrekking op het totale dienstenpakket, dat Training Base Weeze GmbH & Co. KG (TBW) aan haar opdrachtgevers aanbiedt, in het bijzonder het organiseren van oefeningen en overige bijeenkomsten op het oefenterrein, het vullen van ademhalingsapparatuur, de verzorging van oefeneenheden (bijvoorbeeld de catering en de overnachtingen) en voor het organiseren van cursussen en opleidingen („diensten“).

2. In situaties van verhuur en dergelijke, met name ook bij het tijdelijk in bruikleen geven van materialen en voorwerpen, zoals bijvoorbeeld brandbestrijdingsmiddelen, ademhalingsapparaten, brandwerende kleding e.d. gelden bovendien de bijzondere voorwaarden voor verhuur en bruikleen (bijlage 1).

3. Onze offertes, acceptaties en overige bewijzen van overeenkomst worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden verstrekt.

4. De van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever erkennen wij niet, ook niet wanneer wij deze voorwaarden niet nadrukkelijk tegenspreken.

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede alle veranderingen in de overeenkomst, aanvullingen of zijdelings gemaakte afspraken dienen schriftelijk te geschieden. Mondeling gemaakte afspraken worden niet erkend.

6. Bij lopende zakelijke relaties gelden deze voorwaarden ook dan, wanneer we niet nog eens extra naar deze voorwaarden verwijzen.

7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst ongeldig of niet bindend of als nietig worden beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst gewoon geldig. De ongeldige of niet
bindende bepaling wordt dan door een geldige bepaling vervangen, de het dichtst in de buurt komt van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

2. Het afsluiten van de overeenkomst

1. Voor zover geen afwijkende acceptatietermijn is aangegeven kunnen de offertes van TBW voor een periode van 30 dagen na afgifte van de offerte door de opdrachtgever worden geaccepteerd. Offertes van TBW zijn vrijblijvend, d.w.z. dat TBW te allen tijde het recht heeft om tijdens de looptijd van de offerte tot binnenkomst van de acceptatie ervan een offerte te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de door de opdrachtgever ondertekende offerte door TBW is ontvangen, of anders op z’n laatst bij het afnemen van de dienst. Bij offertes van de opdrachtgever komt de overeenkomst met de schriftelijke opdrachtbevestiging van TBW, uiterlijk op het moment van de afname van de dienst, tot stand.

2. Voor annuleringen na het afsluiten van de overeenkomst geldt punt 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Offertes van TBW kunnen slechts compleet en zonder wijzigingen door de opdrachtgever worden geaccepteerd. Iedere slechts gedeeltelijke acceptatie van een offerte en/of wijziging geldt als afwijzing, tenzij TBW schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven.

3. Uitvoering van de overeenkomst

1. TBW zal de in de overeenkomst genoemde diensten zo goed en zo gewetensvol mogelijk verlenen. TBW heeft het recht de diensten naar eigen goeddunken zelf of door middel van inschakeling van derden te verlenen. Deelprestaties zijn toegestaan, voor zover redelijk.

4. Medewerking van de opdrachtgever, veiligheidsvoorschriften, schietwapens, munitie en overige meegebrachte voorwerpen

1. De opdrachtgever is verplicht om alle in de overeenkomst geregelde, noodzakelijke of in goed vertrouwen afgesproken handelingen inzake zijn medewerking op tijd uit te voeren, in het bijzonder alle voor de dienst noodzakelijke informatie,
stukken en gegevens aan te leveren. De opdrachtgever is met name verplicht om alle gegevens
a. die wettelijk voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, of
b. waarvan de verstrekking bij overeenkomst is overeengekomen, of
c. waarvan de opdrachtgever weet dat deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, of
d. die door TBW worden opgevraagd en waarbij TBW aan de inhoud daarvan een legitiem belang heeft,
aan TBW op tijd en voor aanvang van de dienstverlening te overhandigen. Voor zover er in de overeenkomst niets anders is bepaald, dienen alle gegevens met betrekking tot schietwapens, munitie en andere explosieve stoffen uiterlijk vier weken voor het begin van de dienstverlening schriftelijk aan TBW te worden verstrekt. Bij aankomst op het oefenterrein moeten de respectievelijke schietwapens, munitie, en andere explosieve stoffen door de opdrachtgever aan de daartoe aangewezen toezichthoudende personen van TBW ongevraagd en tegen afgifte van de hierboven verstrekte documenten ter beschikking worden gesteld.

2. De opdrachtgever staat garant voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan TBW verstrekte gegevens.

3. De opdrachtgever is er verder voor verantwoordelijk, dat de door hem aangewezen deelnemers aan de training over alle bewijzen van medische onderzoeken en/of overige certificaten beschikken, die voor de diensten door TBW wettelijk noodakelijk en/of door TBW als voorwaarde voor de afname van de dienst zijn genoemd (bijv. adembeschermingscertificaten). De opdrachtgever is verplicht om de aanwezige voorwaarden voor afname van de dienst zorgvuldig te controleren en draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De opdrachtgever dient TBW voor eventuele schades te vrijwaren.

4. Indien TBW of door haar ingeschakelde derden de diensten ter plekke bij de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen plaats uitvoeren, dan dient de opdrachtgever voor eigen rekening voor een aangepast onderkomen voor de
medewerkers van TBW resp. derden te zorgen.

5. Alle deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van de medewerkers van TBW, welke dienen voor de veiligheid en de afwending van gevaren voor personen en goederen, onvoorwaardelijk na te komen.

6. Voor aanvang van de oefening/training geven de medewerkers van TBW aan elke deelnemer een uitgebreide veiligheidsinstructie, die op de mogelijke gevaren en de afwending van gevaren (voor, tijdens en na de oefeningen, alsmede
algemene gevaren op het gehele terrein) wijst. Elke deelnemer neemt kennis van deze instructie en verklaart middels een handtekening deze instructie te hebben ontvangen, gelezen en begrepen. De veiligheidsinstructie is onderdeel van deze overeenkomst. De gedragsregels naar aanleiding van de veiligheidsinstructie moeten door alle deelnemers worden nagekomen.

7. In de situatie dat de opdrachtgever eigen uitrusting, schietwapens, apparaten en/of beschermende kleding (hierna te noemen:
voorwerpen) mee brengt, gelden de volgende bepalingen:
– Er mogen slechts voorwerpen worden meegenomen, die volgens de huidige stand van de techniek zijn vervaardigd en voldoen
aan de geldende veiligheidseisen, en die tevens vrij zijn van gebreken en geregeld zijn onderhouden.
– Schietwapens, munitie of andere explosieve stoffen mogen slechts binnen het kader van de wettelijke voorschriften en binnen de reikwijdte van de aan TBW verstrekte vergunningen (bijv. volgens het „BundesImmissionsschutzgesetz“, de Duitse emissiewet), die aan de opdrachtgever voor het begin van de dienstverlening bekend zijn gemaakt, worden gebruikt.
– Het gebruik van scherpe munitie is op het gehele terrein ten strengste verboden. Alle deelnemers mogen slechts dummy‘s
gebruiken.

8. De opdrachtgever is verplicht om – conform de wettelijke vereisten – en voor eigen rekening voor opslag en bewaking van wapens en munitie alsmede het daarvoor benodigde personeel te zorgen. Noodzakelijke voorzieningen (wapenkasten e.d.) worden door TBW niet ter beschikking gesteld, maar dienen door de opdrachtgever te worden meegenomen. De opdrachtgever is er ten volle voor verantwoordelijk dat misbruik van wapens of munitie door derden is uitgesloten.

9. De opdrachtgever is verplicht om de meegebrachte voorwerpen inclusief de meegebrachte munitie voor het begin van de
oefening zorgvuldig te controleren op de naleving van de wettelijke eisen en de eisen volgens de overeenkomst. Eventuele controles door TBW ontslaan de deelnemers niet van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de meegebrachte voorwerpen. In de relatie van TBW en de opdrachtgever is voor de meegenomen voorwerpen slechts de opdrachtgever verantwoordelijk. TBW heeft te alle tijde het recht om controles en steekproeven uit te voeren.

10. Indien TBW veiligheidsmankementen aan de meegebrachte voorwerpen constateert, welke de veiligheid van de deelnemers of van derden in gevaar brengen, dan kunnen naar eigen inzicht van TBW de desbetreffende deelnemers van de oefening worden uitgesloten en kan de oefening terstond worden afgebroken en kan de overeenkomst om gewichtige redenen per direct worden opgezegd. De vergoeding dient in dit geval in zijn geheel te worden betaald.

11. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig meewerkt, (als bijvoorbeeld gegevens of certificaten ontbreken) en/of zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften en/of overige verplichtingen (hierna alle individueel of samen „verplichtingen“ genoemd), dan heeft TBW het recht om de in de overeenkomst genoemde diensten te weigeren tot het moment waarop de opdrachtgever zijn verplichting nakomt. Voorts heeft TBW het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen, indien de opdrachtgever zijn verplichting niet binnen een door TBW gestelde redelijke termijn nakomt. Het stellen van een termijn is niet nodig in situaties waarin § 323 alinea 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) van toepassing is. De vergoeding dient in dit geval in zijn geheel te worden betaald. TBW is naar eigen inzicht ook bevoegd om de overeenkomst slechts gedeeltelijk op te zeggen en individuele deelnemers van de oefening uit te sluiten. Verder heeft TBW het recht om het herstel van alle schades en de extra kosten die uit het niet nakomen van de erplichtingen van de opdrachtgever voortkomen op de opdrachtgever te verhalen en TBW te vrijwaren van alle daaruit resulterende aanspraken van derden. Extra kosten op grond van eigen prestaties van TBW worden volgens de gebruikelijke tarieven door TBW in rekening gebracht.

5. Tarieven

1. De in een offerte genoemde tarieven zijn uitgedrukt in EURO’s, exclusief de wettelijk geldende omzetbelasting en soortgelijke
belastingen en heffingen, alsmede in het kader van deze overeenkomst nadien ontstane kosten (bijv. verzend- en administratiekosten), voor zover dit niet op andere wijze in de overeenkomst was vermeld.

2. De vergoeding voor de diensten van TBW is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Bij onvoorziene kostenstijgingen, bijv. door prijsverhogingen van leveranciers of onderaannemers (inkoopprijzen en prijzen van catering, overnachtingskosten), verhoging van transportkosten, verzekeringspremies, loonkosten op basis van CAO’s, belastngen, sociale verzekeringspremies, toltarieven en soortgelijke kosten, valutaschommelingen, heeft TBW het recht om de prijsverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de totale prijs bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst vanwege buitengewone redenen op te zeggen. De annulering moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

3. TBW heeft voorts het recht om de prijs van haar diensten aan te passen, voor zover de prijs aan de hand van misleidende, foute of onvolledige informatie van de zijde van de opdrachtgever eerder foutief was vastgesteld.

6. Betaling

1. Facturen zijn per direct verschuldigd en dienen binnen 14 dagen zonder aftrek te worden betaald.

2. TBW heeft het recht om redelijke voorschotbetalingen of borgsommen te eisen. Indien na het sluiten van de overeenkomst
omstandigheden bekend worden, die gerede twijfel aan de solvabiliteit van de opdrachtgever doen ontstaan, dan heeft TBW het recht om de dienstverlening afhankelijk te maken van zekerheden of vooruitbetalingen.

3. Indien de betalingstermijn is overschreden, dan is de opdrachtgever automatisch in gebreke, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is. Zodra de opdrachtgever in gebreke is, worden alle overige vorderingen van TBW vanuit de zakelijke relatie direct opeisbaar.

4. Het recht om bedragen te salderen of om zaken onder zich te houden heeft de opdrachtgever enkel en alleen, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden en geaccepteerd zijn.

7. Controle, reclamatie, vorderingen wegens gebreken

1. Reclamaties dienen door de opdrachtgever aan TBW binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verlenen van de desbetreffende dienst of levering, schriftelijk te worden medegedeeld.

2. In situaties waarbij gebreken zijn vastgesteld geldt het volgende: In alle gevallen, ook bij prestaties uit hoofde van huurovereenkomsten, heeft TBW allereerst het recht om haar verplichtingen alsnog na te komen. Overige rechten inclusief korting op de prijs, heeft de opdrachtgever alleen, indien TBW de tekortkomingen niet binnen een door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn heeft verholpen. Voor zover prestaties van huur worden verricht, is de van verschuldigdheid onafhankelijke aansprakelijkheid voor bij het afsluiten van de overeenkomst bestaande tekortkomingen uitgesloten. Bij diensten gelden de wettelijke voorschriften. Bij aanneming van werk en bij kooptransacties heeft TBW het recht om de prestaties alsnog te vervullen, waarbij TBW de keuze heeft op welke wijze zij de prestatie alsnog vervult. Verdergaande rechten om gebreken te laten herstellen heeft de opdrachtgever slechts in die gevallen, waarbij het hersteltraject is mislukt.

3. De verjaringstermijn voor recht op herstel en voor aanspraken van de opdrachtgever vanwege het niet nakomen van verplichtingen de overeenkomst bedraagt één jaar. Dit geldt niet voor aanspraken vanwege aantasting van het leven, de gezondheid, het lijf, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid, van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst alsmede voor schades, die veroorzaakt zijn door opzet of nalatigheid.

8. Opzegging door de opdrachtgever (annulering, afbestelling)

1. Voor zover niet afwijkend is bepaald, heeft de opdrachtgever na het afsluiten van de overeenkomst geen eenzijdig recht om de
overeenkomst op te zeggen. Bij eenzijdige afbestelling/annulering/het niet afnemen van de dienst heeft TBW het recht om de navolgende schadeloosstelling (hierna te noemen: „annuleringskosten“) te vragen:
a. Kosten voor de oefeningen en voor het ter beschikking stellen van het terrein: 100% van de hierop betrekking hebbende vergoeding, tenzij voor die periode een andere opdrachtgever wordt gevonden; in deze situatie dient rekening te worden gehouden
met de andere inkomsten.
b. Hotel:
– Annulering tot drie maanden voor het begin van de bijeenkomst: geen annuleringskosten,
– Annulering minder dan 3 maanden tot 2 maanden voor de bijeenkomst: 25% van de desbetreffende vergoeding,
– Annulering minder dan 2 maanden tot 1 maand voor de bijeenkomst: 50% van de desbetreffende vergoeding,
– Annulering minder dan 1 maand tot 10 werkdagen voor de bijeenkomst: 75% van de desbetreffende vergoeding,
– Annulering minder dan 10 werkdagen voor het begin van de bijeenkomst: 100% van de desbetreffende vergoeding.
c. Verzorging
– Annulering meer dan 1 maand voor het begin van de bijeenkomst: geen annuleringskosten
– Annulering minder dan 1 maand tot 10 werkdagen voor het begin van de opdracht: 35% van de hierop betrekking hebbende vergoeding
– Annulering minder dan 10 werkdagen tot 2 werkdagen voor het begin van de bijeenkomst: 60% van de totale prijs.
– Annulering minder dan 2 werkdagen voor het begin van de bijeenkomst: 100% van de desbetreffende vergoeding.

2. De opdrachtgever heeft het recht te bewijzen dat de feitelijk ontstane schade lager is.

3. Eventuele door de opdrachtgever gedane vooruitbetalingen, die betrekking hebben op de geannuleerde opdracht, worden na aftrek van de annuleringskosten terugbetaald.

4. Inzake reducties van de aantallen deelnemers geldt het volgende: voor zover delen van de vergoeding worden berekend naar rato van het aantal deelnemers (bijv. hotelkosten en kosten van de verzorging) (deelnemersafhankelijke vergoeding) gaat het in deze gevallen om een gedeeltelijke annulering en gelden de hiervoor genoemde annuleringskosten. Het annuleringspercentage heeft in deze situatie betrekking op de deelnemersafhankelijke vergoeding met betrekking tot de deelnemers, voor wie er is geannuleerd. Voor zover de vergoeding onafhankelijk van het concrete aantal deelnemers wordt berekend (bijv. oefeningen op het terrein) (deelnemersonafhankelijke vergoeding) heeft de reductie van het aantal deelnemers geen invloed op de te betalen vergoeding.  De deelnemersonafhankelijke vergoeding is onafhankelijk van het tijdstip van de annulering en 4 is ongeacht de reductie van het aantal deelnemers in volle hoogte verschuldigd.

5. Voor het verhogen van het aantal deelnemers is toestemming van TBW nodig. Als hiervoor toestemming wordt verleend, wordt het daadwerkelijke aantal deelnemers in rekening gebracht.

6. Elke opzegging (annulering, afzegging) dient schriftelijk te worden gedaan.

9. Opzegging door TBW

1. TBW heeft net als de opdrachtgever het recht om eenzijdig te annuleren, zonder dat er aanspraken op nakoming of andere aanspraken tegen TBW ontstaan, mits de opzegging ten minste drie maanden voor het begin van de oefening plaats heeft (datum ontvangst door opdrachtgever).

2. Het recht op buitengewone annulering vanwege gewichtige redenen blijft onaangetast. Een gewichtige reden is afgezien van de in deze voorwaarden nadrukkelijk geregelde situaties aanwezig, indien:
a. De opdrachtgever een overeengekomen of conform punt 6.2 gevraagde vooruitbetaling ook binnen een door TBW gestelde redelijke betalinstermijn niet verricht, of
b. Wanneer zwaar is gezondigd tegen de verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld een overtreding van
de veiligheidsvoorschriften) of
c. de opdrachtgever bij het verzaken van overige verplichtingen zijn verplichtingen ondanks schriftelijke aanmaning niet binnen 20 dagen nakomt, of
d. de opdracchtgever failliet wordt verklaard of faillissement heeft aangevraagd, de opdrachtgever tot staking of liquidatie van zijn
bedrijf overgaat of dat de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft toegezegd gekregen, of
e. TBW gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid of de goede naam van TBW of zijn mede-dienstverleners in gevaar is, zonder dat dit binnen het verantwoordelijkheidsgebied hoort.

3. Alle verdere rechten van TBW blijven bij het recht van TBW om de overeenkomst op te zeggen onaangetast. Bij een recht tot buitengewone opzegging conform alinea 1 van dit artikel worden alle vorderingen van TBW tegenover de opdrachtgever per direct verschuldigd.

4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

10. Teruggaaf van de ter beschikking gestelde voorwerpen

1. Indien TBW de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst voorwerpen ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever verplicht de geleende voorwerpen direct na beëindiging van de overeenkomst in de oorspronkelijke toestand, vrij
van gebreken en compleet terug te geven.

2. Indien de opdrachtgever de in alinea 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt, komen alle daaruit voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld voor reparatie of vervanging van zaken) ten laste van de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid van TBW

1. Voor schades, die door de opdrachtgever of een deelnemer zelf zijn veroorzaakt, door het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies of aanwijzingen van het personeel of van deze overeenkomst, bestaat geen aansprakelijkheid.

2. Het betreden van het terrein van TBW en het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. Het meenemen van eigen materialen is eveneens voor risico van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever bekend dat schades aan personen of zaken ook bij inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet kunnen worden uitgesloten. TBW is in principe slechts
aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, voor zover de overige wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid van toepassing zijn. Voor eenvoudige nalatigheid is men slechts aansprakelijk bij niet nakoming van een verplichting, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarvan de partner van de overeenkomst op de nakoming ervan mag vertrouwen („Kardinalpflicht“, wezenlijke verplichting teneinde de doelstelling van de overeenkomst te bereiken). Voor zover TBW aansprakelijk is voor nalatig handelen, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schades, waarmee TBW naar de bij het afsluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden in het bijzonder rekening moest houden.

3. Verder is de aansprakelijkheid maximaal beperkt tot de verzekerde som van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TBW.

4. TBW is – behoudens ingeval van opzet – niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen en schades door uitval van het bedrijf.

5. De hierboven genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij schades aan leven, lijf of gezondheid of voor zover TBW zelf garant is gaan staan of volgens de regels van productaansprakelijkheid aansprakelijk is.

6. De uitsluitingen en de inperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze eigen medewerkers en overige personen, die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn.

12. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is onbeperkt aansprakelijk voor alle schades, die door plichtverzaking van de opdrachtgever, de door hem aangemelde deelnemers of derden uit zijn omgeving zijn veroorzaakt, in het bijzonder voor alle schades, die voortkomen uit een overtreding tegen de hier genoemde veiligheidsvoorschriften, de veiligheidsinstructies, uit het niet nakomen van adviezen of aanwijzingen van het personeel van TBW alsmede door het niet nakomen van de voorschriften inzake meegebrachte voorwerpen of het gebruik ervan ontstaan.

2. De opdrachtgever dient in te staan voor grove fouten van door hem aangemelde deelnemers alsmede voor eigen grove fouten.

3. De opdrachtgever dient TBW van alle aanspraken van derden te vrijwaren, indien de aansprakelijkstelling van TBW te maken heeft met een gedraging, die voortkomt uit de sfeer van de opdrachtgever.

4. Indien de opdrachtgever TBW heeft voorzien van informatiedragers, elektronische bestanden en/of software, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij van virussen en beschadigingen zijn. Als de opdrachtgever een oefeninrichting buiten de overeengekomen oefenprestatie benut, dan vindt dit gebruik uitsluitend plaats onder de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is tegenover TBW aansprakelijk voor elke schade, en vrijwaart TBW van elke aansprakelijkheid vanuit aanspraken door derden.

5. Voor onze aanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

13. Overmacht/Force Majeure

1. TBW heeft het recht om de uitvoering van de prestatie te weigeren en zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met inachtneming van de zorgvuldigheid van een goed koopman, door onvoorziene omstandigheden buiten haar schuld verhinderd of onmogelijk zwaar wordt. Daaronder vallen blikseminslag, overstromingen, buitengewoon extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemieën, ziekte van personeel van TBW, terroristische akties, maatregelen van lokale of nationale overheden of andere bevoegde instanties, geplande en ongeplande stakingen, waarschuwingsstakingen of stiptheidsacties, blokkades, verkeersopstoppingen etc.

2. In deze situatie heeft de opdrachtgever geen recht op nakoming van de verplichting of compensatie van schade. Indien mogelijk zal TBW haar opdrachtgever in onderlinge afstemming een vervangende mogelijkheid aanbieden.

14. Verzekeringen

1. De opdrachtgever heeft de verplichting om alle noodzakelijke verzekeringen af te sluiten, teneinde zijn medewerkers en alle omstandigheden, die met de uitvoering van de oefening samenhangen, in voldoende mate te verzekeren, bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsongevallenverzekering.

15. Geheimhouding

1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of van andere bronnen verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien deze door de andere partij als zodanig wordt gekenmerkt, of als deze uit de aard van de informatie blijkt. In geval van twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk beschouwd.

2. Indien op basis van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel een van de partijen verplicht is om vertrouwelijke informatie aan een door de wet aangewezen derde te overhandigen en de desbetreffende partij zich in deze zaak niet op een wettelijk of door een bevoegde rechter erkend of toegekend verweigeringsrecht kan beroepen, is deze partij niet verplicht schade te vergoeden en de tegenpartij heeft niet het recht, de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst te beëindigen.

16. Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigensomdsrechten, ongeacht of deze toekomen aan TBW, hulpkrachten van TBW of leveranciers van TBW, blijven bij TBW.

2. Alle door TBW ingezette arbeid en materialen, bijvoorbeeld onderwijsmateriaal, zijn uitsluitend bedoeld om voor het met de opdrachtgever afgesproken doel te worden aangewend, en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBW worden gekopieerd, gepubliceerd of aan derden worden doorgegeven, ook niet voor interne doeleinden.

3. TBW behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van deze overeenkomst verkregen kennis voor andere doelen te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden wordt doorgegeven.
Op dergelijke kennis gebaseerde intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van TBW.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan foto’s, films en/of video-opnamen van de cursussen, oefeningen of oefenfaciliteiten te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBW.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechterlijke instantie, plaats van uitvoering van de overeenkomst

1. De plaats van uitvoering van de overeenkomst is de vestigingsplaats van TBW.

2. Voor de uitvoering van de overeenkomst, deze voorwaarden alsmede alle hieruit resulterende verplichtingen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties met betrekking tot verdragen over de internationale koop van goederen (CISG).

3. De bevoegde rechterlijke instantie is de rechtbank waaronder de vestiging van TBW ressorteert.

18. Bijlage 1: Bijzondere voorwaarden voor de verhuur resp. het in bruikleen geven van materialen en voorwerpen van de opdrachtnemer – vertaald uit het Duits

1. De aan de opdrachtgever verhuurde resp. Uitgeleende materialen en voorwerpen (in bruikleen gegeven voorwerpen), zoals bijv. blusapparaten, brandwerende pakken, ademhalingsapparaten, brandweervoertuigen etc. mogen alleen voor normale uitoefening van beroep of bedrijf van de opdrachtgever worden gebruikt, hetgeen voor aanvang van de verhuur/uitleen door de opdrachtgever aan TBW moet worden medegedeeld.

2. Bij de overdracht van de in bruikleen gegeven voorwerpen dient een overdrachtsprotocol te worden opgemaakt, dat door beide partijen dient te worden ondertekend. In het overdrachtsprotocol dient het in bruikleen gegeven voorwerp met alle toebehoren te worden vermeld.

3. TBW heeft de in bruikleen gegeven voorwerpen voor het begin van de overdracht aan de opdrachtgever op mankementen onderzocht. Eventuele bij de overdracht bestaande mankementen dienen in het protocol te worden opgenomen. De opdrachtgever is op zijn beurt verplicht om de in bruikleen gegeven voorwerpen, voor zover mogelijk, te controleren en aangetroffen mankementen te melden. Deze dienen in het overdrachtsprotocol te worden opgenomen. Bij schades, die niet in het overdrachtsprotocol zijn opgenomen, wordt ervan uitgegaan dat deze schades bij de overdracht van het voorwerp niet aanwezig waren. De schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van TBW voor bij het afsluiten van de overeenkomst bestaande tekortkomingen is uitgesloten.

4. De huur vangt aan op de dag, waarop de in bruikleen gegeven voorwerpen door TBW aan de opdrachtgever, tegen ondertekening van een ontvangstbevestiging, ter beschikking worden gesteld.

5. De huur eindigt na afloop van de overeengekomen duur van de overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht de in bruikleen gekregen voorwerpen stipt aan het einde van de huur aan TBW terug te geven. Indien de opdrachtgever de in bruikleen gekregen voorwerpen te laat gaat teruggeven, dan dient de opdrachtgever TBW hiervan direct in kennis te stellen. Voor de periode van het te laat teruggeven dient een dubbele huur te worden betaald. Aanspraken op schadevergoeding en wettelijke rechten blijven bestaan. De teruggaaf aan TBW dient te geschieden middels ondertekening van een door TBW uit te reiken ontvangstbevestiging. De voorwerpen die in bruikleen zijn geweest, dienen zich bij teruggave in een onberispelijke, gereinigde en bedrijfsklare toestand te bevinden. Bij teruggave worden de in bruikleen gegeven voorwerpen nagezien en een bericht omtrent deze nacontrole wordt door beide partijen ondertekend.

6. De opdrachtgever is verplicht om de in bruikleen verkregen voorwerpen tijdens de huurperiode correct en zorgvuldig en conform de door TBW overhandigde resp. medegedeelde gebruiksaanwijzing/instructies te behandelen, zorgzaam er mee om te springen en tegen verlies, diefstal of beschadiging te beschermen. De opdrachtgever is verplicht de bij de betreffende voorwerpen horende gebruiksvoorschriften zorgvuldig te lezen en zich hieraan te houden. Voorts is de opdrachtgever verplicht de huurprijs conform overeenkomst te betalen. De opdrachtgever heeft niet het recht om onder te verhuren. De in bruikleen gegeven voorwerpen mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van TBW aan derden ter beschikking worden gesteld.

7. De opdrachtgever zal de in bruikleen gekregen voorwerpen in bedrijfsklare toestand houden en onderhouden en daartoe (op kosten van de opdrachtgever) geregeld onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren. De kosten van verbruiksmaterialen worden gedragen door de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schades, die tijdens de huur aan de in bruikleen gegeven voorwerpen ontstaan, ook als deze schades buiten de schuld van de opdrachtgever zijn ontstaan, tenzij TBW hieraan schuldig is. Uitgezonderd hiervan zijn schades wegens slijtage. Noodzakelijke reparatiekosten zijn tijdens de huurperiode voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten voor herstel van het in bruikleen gegeven voorwerp. Indien na teruggaaf van het in bruikleen gegeven voorwerp een herstellend onderhoud noodzakelijk is, dient de huurprijs te worden doorbetaald totdat de in bruikleen gegeven voorwerpen weer volledig hersteld zijn. De kosten voor het herstellend onderhoud zijn ten laste van de opdrachtgever. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan in bruikleen gegeven voorwerpen mogen alleen na voorafgaande toestemming van TBW door derden worden uitgevoerd.

9. Bij beschadiging en/of een geheel of gedeeltelijk verlies van het in bruikleen verkregen voorwerp is de opdrachtgever verplicht om TBW hierover onverwijld te informeren. Eventuele kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. In het geval dat het in bruikleen gegeven voorwerp geheel verloren gaat, door welke oorzaak dan ook, wordt de overeenkomst per direct middels een schriftelijke verklaring door TBW beëindigd. Het recht van TBW om de overeenkomst te beëindigen laat de overige rechten van TBW onaangetast. Voorts is de opdrachtgever aan TBW in de hiervoor genoemde situatie per direct een schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt berekend:
a. de som van de voor de resterende looptijd van de huur nog verschuldigde huur, plus b. de restwaarde van het voorwerp conform de balans van TBW op het tijdstip van verlies van het in bruikleen gegeven voorwerp.

11. Een eventueel transport en/of eventuele verzending van en naar de opslagplaats van TBW is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om de in bruikleen verkregen voorwerpen (op zijn kosten) tijdens het transport voor de duur van het huurcontract te verzekeren. Op de verzekeringspolis dient TBW als (mede)verzekerde te worden vermeld. De opdrachtgever dient TBW een kopie van de verzekeringspolis ter beschikking te stellen.

12. De in bruikleen gegeven voorwerpen blijven te allen tijde eigendom van TBW. Eventuele claims van derden op het eigendom van TBW dienen TBW onmiddellijk te worden medegedeeld en TBW dient bij haar verweer te worden ondersteund.

13. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden als aanvulling.